2020-08-24 10:31:28

JAVNI POZIV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA NABAVU RADNIH BILJEŽNICA I DRUGOG OBRAZOVNOG MATERIJALA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA ŠIBENIKA ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINU

Grad Šibenik poziva roditelje/skrbnike učenika osnovnih škola s mjestom prebivališta na području Grada Šibenika, na podnošenje Zahtjeva za ostvarivanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala za 2020/2021. školsku godinu. Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne novčane pomoći za kupnju radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala korisnicima prava na dječji doplatak s prebivalištem na području Grada Šibenika.

Iznosi jednokratne pomoći su:

  1. 300,00 kn po uzdržavanom učeniku/ci od 1. do 4. razreda
  2. 500,00 kn po uzdržavanom učeniku/ci od 5. do 8. razreda

Za ostvarivanje jednokratne pomoći podnositelj je dužan podnijeti ispunjeni obrazac Zahtjeva kojeg može preuzeti na web stranici Grada Šibenika, uz koji prilaže:

  1. Dokaz o ostvarivanju prava na doplatak za djecu za 2020. godinu (rješenje/potvrda o pravu na doplatak za djecu ili potvrda o isplaćenom doplatku za djecu),
  2. Potvrdu škole o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa
  3. Presliku osobne iskaznice korisnika doplatka/podnositelja zahtjeva (obje strane osobne iskaznice)
  4. Presliku tekućeg računa/zaštićenog računa na kojem je vidljiv IBAN (roditelji/skrbnici koji imaju otvorene zaštićene račune dužni su primanje prijaviti u FINA-i)

Ispunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva s potrebnom dokaznom dokumentacijom može se dostaviti na e-mail adresu: radne.biljeznice@sibenik.hr ili osobnom predajom u pisarnicu Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik, zaključno sa 24. rujna 2020. godine.

*NAPOMENA: Pod "opširnije" u nastavku ove obavijesti moguće je preuzeti obrazac Zahtjeva kao i Javni poziv...


Osnovna škola Brodarica