2021-10-01 18:17:25

NATJEČAJ ZA UČITELJA INFORMATIKE (m/ž)

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

Učitelj/ica informatike  – jedan/na (1) izvršitelj/ica - mjesto rada Osnovna škola Brodarica, Brodarica / Područna škola Grebaštica, Grebaštica / Područni odjel Krapanj, Krapanj,

-na određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena za rodiljni dopust).

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA TE PODRUČJE PROCJENE ODNOSNO TESTIRANJA

  • za radno mjesto učitelj/ica informatike (određeno puno radno vrijeme)

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
  2. Statut Škole, Izmjene i dopune Statuta (http://os-brodarica.skole.hr/pravilnici)
  3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 112/10. i 82/19. poveznice)
  4. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama („Narodne novine“ broj 47/17. , 41/19. i 76/19 poveznice)
  5. Kurikulum za nastavni predmet Informatika (https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539)

Područje procjene odnosno testiranja:

  • intelektualno-kognitivne te psihološke sposobnosti
  • stručno pedagoške i metodičke kompetencije
  • informatička pismenost

 

                      Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje


Osnovna škola Brodarica