2021-10-18 11:31:50

Poziv na testiranje UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

KLASA: 112-07/21-02/21

URBROJ: 2182-62-01-21-01

U Brodarici 18. listopada 2021.

 

POZIV NA USMENU PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE I VREDNOVANJE ZA RADNO MJESTO UČITELJA RAZREDNE NASTAVE (m/ž)

USMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE I VREDNOVANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelj RAZREDNE NASTAVE (m/ž),  na određeno puno radno vrijeme,  40 sati tjedno, koji je objavljen dana 7. listopada 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Brodarica, Brodarica, održat će se dana 20. listopada 2021. (srijeda) u Osnovnoj školi Brodarica s početkom u 11:15 sati.

                                

Na  usmenu procjenu odnosno testiranje i vrednovanje se pozivaju kandidati/kandidatkinje: M. P., K. C., H. Š. i A. P..

Razgovor s ravnateljicom će se obaviti istog dana nakon usmene procjene odnosno testiranja svih pozvanih kandidata.

 PRAVILA TESTIRANJA

Kandidat/kinja je dužan/na na procjenu odnosno testiranje ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje i masku za lice.

Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da da je odustao/la od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom/kinjom.

 Provest će se usmena procjena odnosno testiranje i vrednovanje.  

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Konačni rezultat procjene odnosno testiranja kandidata utvrdit će Povjerenstvo na temelju  usmene procjene odnosno testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA TE PODRUČJE PROCJENE ODNOSNO TESTIRANJA

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
  2. Statut Škole, Izmjene i dopune Statuta (http://os-brodarica.skole.hr/pravilnici)
  3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 112/10. i 82/19. poveznice)
  4. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama („Narodne novine“ broj 47/17. , 41/19. i 76/19 poveznice)
  5. Kurikulum za razrednu nastavu (https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539)

Područje procjene odnosno testiranja:

  • intelektualno-kognitivne te psihološke sposobnosti
  • stručno pedagoške i metodičke kompetencije
  • informatička pismenost

Osnovna škola Brodarica