2021-11-25 12:35:00

Poziv na testiranje za radno mjesto UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE

Osnovna škola Brodarica

Gomljanik 100

22000 Brodarica

KLASA: 112-07/21-02/41

URBROJ: 2182-62-01-21-01

U Brodarici 23. studenoga 2021.

 

 

 

POZIV NA USMENU PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE I VREDNOVANJE ZA RADNO MJESTO UČITELJA RAZREDNE NASTAVE (m/ž)

 

USMENA PROCJENA ODNOSNO TESTIRANJE I VREDNOVANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelj/učiteljica RAZREDNE NASTAVE (m/ž),  na određeno puno radno vrijeme,  40 sati tjedno, koji je objavljen dana 9. studenoga 2021. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Brodarica, Brodarica, održat će se dana 29. studenoga 2021. (ponedjeljak) u Osnovnoj školi Brodarica s početkom u 12.00 sati.     

Na usmenu procjenu odnosno testiranje i vrednovanje se pozivaju kandidati/kandidatkinje: M. F., D. L., N. M., A. D., F. J., M. J. i D. M. .

Razgovor s ravnateljicom će se obaviti istog dana nakon usmene procjene odnosno testiranja svih pozvanih kandidata.

 

PRAVILA TESTIRANJA

Kandidat/kinja je dužan/na na procjenu odnosno testiranje ponijeti sa sobom odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje.

Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da da je odustao/la od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom/kinjom.

Provest će se usmena procjena odnosno testiranje i vrednovanje. 

Svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

Konačni rezultat procjene odnosno testiranja kandidata utvrdit će Povjerenstvo na temelju  usmene procjene odnosno testiranja.

 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Statut Škole, Izmjene i dopune Statuta (http://os-brodarica.skole.hr/pravilnici) Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 112/10. i 82/19. poveznice) Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama („Narodne novine“ broj 47/17. , 41/19. i 76/19 poveznice) Kurikulum za razrednu nastavu (https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/predmetni-kurikulumi/539)

 

Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (12. studenoga 2021.) i obavijesti MZO upućenim školskim ustanovama (https://mzo.gov.hr/vijesti/obavijest-skolskim-ustanovama-odluka-stozera-12-11-2021/4643) obveze iz Odluke odnose se i na sve posjetitelje koji dolaze u službene prostorije škole.

 

                             

                                       Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za                                                                               zapošljavanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osnovna škola Brodarica