2015-04-08 10:29:00

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJ/UČITELJICA TEHNIČKE KULTURE

OSNOVNA ŠKOLA BRODARICA

B r o d a r i c a

KLASA: 112-01/15-01/13

URBROJ: 2182-62-01-15-01

Brodarica, 8.4.2015. god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14) Osnovna škola Brodarica raspisuje

 

                                                NATJEČAJ

                                              za radno mjesto

 

Učitelj/učiteljica tehničke kulture,  određeno i nepuno radno vrijeme (8 sati tjednog radnog vremena) – jedan izvršitelj/izvršiteljica

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( Narodne novine br. 47/96 i 56/01)

Rok prijave: osam dana od dana objave natječaja

Prijavi treba priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda  o nekažnjavanju-  ne starije od 6 mjeseci (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Prijave dostaviti na adresu: Osnovna škola Brodarica, Gomljanik 100, 22010 Brodarica.          

 

 

                                                                                         Ravnatelj

                                                                                         Emil Božikov, prof.

 


Osnovna škola Brodarica