2013-10-03 13:08:00

Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA BRODARICA
B r o d a r i c a
Gomnjanik bb
Klasa: 112-01/13-01/05
Urbroj: 2182-62-01-13-01

Brodarica, 2.10.2013. god.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) Osnovna škola Brodarica raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

- Učitelj-ica tjelesne i zdravstvene kulture, na određeno i nepuno radno vrijeme (12 sati
tjedno odnosno 7 sati u nastavi tjedno ) – jedan izvršitelj (zamjena za neplaćeni dopust
do 17.2.2014 ) mjesto rada Brodarica

- Učitelj –ica razredne nastave, na određeno i puno radno vrijeme – jedan izvršitelj
(zamjena za bolovanje) mjesto rada PŠ Grebaštica
 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o
stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u
osnovnom školstvu ( NN br. 47/96 i 56/01)

Rok prijave: od 3.10.2013. do 10.10.2013.

Prijavi treba priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice,
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Prijave dostaviti na adresu: Osnovna škola Brodarica, Gomnjanik bb, 22010 Brodarica. 

Ravnatelj

Emil Božikov, prof.


Osnovna škola Brodarica