2016-10-10 09:28:36

NATJEČAJ

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA RAZREDNE NASTAVE (M/Ž)

OSNOVNA ŠKOLA BRODARICA

B r o d a r i c a

KLASA: 112-01/16-01/24

URBROJ: 2182-62-01-16-01

Brodarica, 10.10.2016. god.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 , 94/13 i 152/14) Osnovna škola Brodarica raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

-Učitelj/učiteljica razredne nastave,  određeno  puno radno vrijeme  – jedan/na izvršitelj/ica ( PO Grebaštica)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( Narodne novine br. 47/96 i 56/01)

Rok prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijavi treba priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda  o nekažnjavanju-  ne starije od 6 mjeseci (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Prijave dostaviti na adresu: Osnovna škola Brodarica, Gomljanik 100, 22010 Brodarica.

                                                                               Ravnatelj

                                                                               Emil Božikov, prof.

 


Osnovna škola Brodarica