2013-12-04 14:38:00

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA BRODARICA

B r o d a r i c a

Gomnjnik bb

Klasa: 112-01/13-01/18

Urbroj: 2182-62-01-13-01

Brodarica, 3.12.2013. god.

 

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) Osnovna škola Brodarica raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Učitelj-ica talijanskog jezika, na određeno i nepuno radno vrijeme (17 sati tjedno odnosno 10 sati u nastavi tjedno ) – jedan izvršitelj (zamjena za porodiljni dopust) Učitelj –ica engleskog jezika, na određeno i nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno odnosno 5 sati u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj (zamjena za bolovanje) mjesto rada  PŠ Grebaštica

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br. 47/96 i 56/01)

Rok prijave: od  4.12.2013. do 12.12.2013.

Prijavi treba priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Prijave dostaviti na adresu: Osnovna škola Brodarica, Gomnjanik bb, 22010 Brodarica.

 

 

                        

 

 

Ravnatelj

 

 

Emil Božikov, prof.

 


Osnovna škola Brodarica