2017-09-11 14:44:40

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

 

            Na temelju članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14) ravnatelj Osnovne škole Brodarica,  raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

-Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelja/ice na puno radno vrijeme

 

Uvjet: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/130, 152/14 i 7/2017) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br. 47/96 i 56/01)

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 

-životopis

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (diploma),

-elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO,

-dokaz da je osoba nezaposlena i  u evidenciji HZZ-a,

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

 

Tražena dokumentacija može se priložiti u obliku neovjerenih preslika. Izabrani kandidat je dužan prije sklapanja Ugovor o stručnom osposobljavanju predočiti originale traženih dokumenata.

 

Rok za podnošenje prijava za javni poziv traje od 11.9.2017.  do 18.9.2017.godine.

 

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA BRODARICA

Gomljanik 100, 22010 Brodarica

 

s naznakom – „za javni natječaj za prijem na stručno osposobljavanje“.

 

 

 

 

Ravnatelj

Emil Božikov, prof.

 

 

U


Osnovna škola Brodarica