2013-12-23 12:23:19

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

OSNOVNA ŠKOLA BRODARICA

B r o d a r i c a

Gomnjanik bb

 

KLASA: 003-06/13-01/11

URBROJ: 2182-62-01-13-04

Brodarica, 23.12.2013. godine

 

Natječaj za ravnatelja objavljen je u dnevnom listu 24 Sata u ponedjeljak 23.12.2013. godine:

 

 

Na  temelju  članka 127. i članka 165. stavak 1.   Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12, 86/12, 94/13 ) i članka 61. Statuta  škole, Školski  odbor  Osnovne škole Brodarica raspisuje:

 

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Za  ravnatelja/icu   može biti  izabrana  osoba  koja   ispunjava uvjete  za učitelja/icu ili stručnog suradnika/icu, a ima najmanje višu stručnu spremu i  5 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

 

Uz  prijavu treba priložiti:

- životopis

- domovnicu

- diplomu

- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima - potvrda škole

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja

- uvjerenje da  protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenom presliku dostaviti  u zatvorenoj omotnici na adresu škole: Osnovna škola Brodarica, Gomnjanik bb, 22010 Brodarica s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

 

O  rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 


Osnovna škola Brodarica